Kallelse till höstmötet 18 november

 

Medlemmarna i Albatross Golfklubb kallas härmed till Höstmöte måndagen den 18 november 2019 kl. 18.30 i Albatross klubbhus.

Ärenden enligt klubbens stadgar:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  8. Övriga frågor.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 21 oktober.

Välkomna!

Styrelsen

 

Anmälan till mötet sker här