Lokala regler

Varje klubb har sina egna lokala regler som gäller utöver golfens vanliga regler.

Banmarkering                                                  Regelhänvisning                                    Regel

Vit                                                                       out of bounds                                               27

Gul                                                                      vattenhinder                                                26

Röd                                                                     sidovattenhinder                                          26

Blå                                                                      mark under arbete (MUA)                             25

Blå-vit                                                                  MUA; spel förbjudet                                     bilaga 1, sid 133

Orange                                                                oflyttbara hindrande föremål                       24

Vit sluten linje                                                      mark under arbete (MUA)                            25

Vit öppen linje                                                     del av hindrande föremål                             24

 

Out of bounds (Regel 27)

När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas syftlinje banans fortsatta gräns.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a)    Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

 1. b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
 2. c) Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1) – spel förbjudet

 1. Myrstackar
 2. Salamanderbo på hål 25.

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje; sid 140-141 i Regler för Golfspel.
 2. Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.
 3. Gul-svarta 150-meterspinnar.
 4. Slipers som ligger i direkt anslutning till väg är en del av vägen.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:               Matchspel: Förlust av hålet       Slagspel: Två slag

 

 

 

TÄVLINGSREGLER   FÖR ALBATROSS GOLFKLUBB       2017

Otillbörligt dröjsmål.  Långsamt spel i slagspel

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:

 • ligger över det officiella tidsschemat
 • och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll.

Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.

Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

Plikt för brott mot tävlingsregeln gäller:

 • Första överträdelsen Varning
 • Andra överträdelsen Ett slags plikt
 • Tredje överträdelsen Två slags plikt
 • För ytterligare överträdelser Diskvalifikation

En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.

Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.

Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/ plikt.

Anmärkning 4:   Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.

 

Otillbörligt dröjsmål.  Långsamt spel i matchspel

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i en match bli utsatta för tidtagning matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.

Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

 

Plikt för brott mot tävlingsregeln gäller:

 • Första överträdelsen Varning
 • Andra överträdelsen Förlust av hålet
 • Tredje överträdelsen Förlust av hålet
 • För ytterligare överträdelser Diskvalifikation

En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/plikt bär med sig detta under resten av ronden, även om spelaren/sidan är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.

Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.

Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/ plikt.

Anmärkning 4:   Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.

Anmärkning 5:   Om en spelare i en fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar det inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan.

 

Persontransporthjälpmedel (PTH)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond  – Två hål.

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett.

Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av ett hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

 

En spelare som använder PTH i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
Bogey-och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.

Poängbogey –  Se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

 

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.

Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTH.

Anmärkning 3: Det går att få tillstånd att använda transportmedel. Se kapitel 1, SGF:s

bestämmelser, under avsnitt Transportmedel.

 

För att få använda PTH på Albatross fordras läkarintyg och styrelsens godkännande.

Avbrott i spel

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler.

Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.

Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen det genom

tre signaler upprepade gånger.

Spelaren avbryter spelet och förfar enligt Regel 6-8b.

Två korta signaler upprepade gånger: Återupptag spelet

Om spelet måste avbrytas p g a fara för blixtnedslag eller annan fara kungör tävlingsledningen det genom:

En lång signal:

Spelaren måste avbryter spelet omedelbart. Ta omedelbart skydd.

Spelarna skall skyndsamt bege sig till klubbhuset för vidare information.

Plikt för brott mot regel 6-8b: Diskvalifikation

Plikt för brott mot regel 6-8d: Matchspel – förlust av hål     Slagspel – två slag

 

LOKAL TÄVLINGSREGEL 2016

Det är tillåtet att under ronden inhandla förtäring i kiosken

eller restaurangen utan att fördröja spelet (Regel 6-7).

Plikt för brott mot den lokala tävlingsregeln:

 

Matchspel – Förlust av hålet                  Slagspel – Två slag

LOKAL ORDNINGSREGEL

Hela bunkerkrattan skall ligga i bunkern och i spelriktningen.